Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 12: Biến dạng của rễBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 12: Biến dạng của rễ

Câu 1. Cây nào dưới đây không có rễ thở ?

A. Bần      B. Bụt mọc

C. Si      D. Mắm

Câu 2. Rễ móc được tìm thấy ở loại cây nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Vạn niên thanh

C. Trầu không

D. Hồ tiêu

Câu 3. Cây nào dưới đây không có rễ củ ?

A. Khoai lang      B. Khoai tây

C. Cà rốt      D. Củ đậu

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút ?

A. Tầm gửi, tơ hồng

B. Mồng tơi, kinh giới

C. Trầu không, mã đề

D. Mía, dong ta

Câu 5. Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ ?

A. Gừng      B. Chuối

C. Sắn      D. Bưởi

Câu 6. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng ?

1. Lúa

2. Sú

3. Vạn niên thanh

4. Dương xỉ

5. Su hào

6. Khoai lang

A. 5      B. 3

C. 2      D. 4

Câu 7. Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào ?

A. Sau khi cây ra hoa, tạo quả

B. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả

C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả

D. Khi quả đã già

Câu 8. Loại rễ biến dạng nào có vai trò giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao ?

A. Giác mút      B. Rễ củ

C. Rễ thở      D. Rễ móc

Câu 9. Loại củ nào dưới đây không phải là biến dạng của rễ ?

A. Củ đậu

B. Củ khoai lang

C. Củ lạc

D. Củ cà rốt

Câu 10. Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất ?

A. Rễ củ      B. Rễ móc

C. Giác mút      D. Rễ thở

Đáp án

1. C 2. A 3. B 4. A 5. C
6. B 7. C 8. D 9. C 10. A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: