Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?

Câu 1. Cây nào dưới đây không được xếp vào nhóm thực vật có hoa ?

A. Cây dương xỉ

B. Cây bèo tây

C. Cây chuối

D. Cây lúa

Câu 2. Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả ?

A. Cây chuối      B. Cây ngô

C. Cây thông      D. Cây mía

Câu 3. Nhóm các cơ quan sinh sản của thực vật không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

A. Hạt      B. Hoa

C. Quả      D. Rễ

Câu 4. Cho các cây sau :

1. Na

2. Cúc

3. Cam

4. Rau bợ

5. Khoai tây

Có bao nhiêu cây được xếp vào nhóm thực vật không có hoa ?

A. 1      B. 2

C. 3      D. 4

Câu 5. Hạt là cơ quan sinh sản được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây ?

A. Rêu      B. Thìa là

C. Dương xỉ      D. Rau bợ

Câu 6. Cây nào dưới đây có vòng đời kết thúc trong vòng một năm ?

A. Cây cau      B. Cây mít

C. Cây ngô      D. Cây ổi

Câu 7. Cơ quan nào dưới đây chỉ có ở thực vật có hoa ?

A. Quả      B. Hạt

C. Rễ      D. Thân

Câu 8. Các cây lương thực thường là

A. cây lâu năm.

B. cây một năm.

C. thực vật hạt trần.

D. thực vật không có hoa.

Câu 9. Các cây : lúa, ngô, đậu, lạc từ khi nảy mầm đến khi chết đi chỉ kéo dài trong

A. 1 - 3 năm.

B. 1 - 2 tháng.

C. 6 - 12 tháng.

D. 3 – 6 tháng.

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những thực vật không có hoa ?

A. Rêu, mã đề, mồng tơi, rau ngót.

B. Lá lốt, kinh giới, húng quế, diếp cá.

C. Mía, tre, dương xỉ, địa tiền.

D. Hoàng đàn, thông, rau bợ, dương xỉ.

Đáp án

1. A 2. C 3. D 4. A 5. B
6. C 7. A 8. B 9. D 10. D

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: