Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầmBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu 1. Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm ?

A. Cau      B. Mía

C. Ngô      D. Cải

Câu 2. Cây nào dưới đây có số lá mầm trong hạt khác với những cây còn lại ?

A. Xương rồng      B. Hoàng tinh

C. Chuối      D. Hành tây

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cây Hai lá mầm ?

A. Gân lá hình cung

B. Rễ cọc

C. Cuống phân tách rõ ràng với lá

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?

A. Gai, tía tô

B. Râm bụt, mây

C. Bèo tây, trúc

D. Trầu không, mía

Câu 5. Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào ?

A. Thân cột      B. Thân cỏ

C. Thân leo      D. Thân gỗ

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau : Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

A. lương thực      B. thực phẩm

C. hoa màu      D. thuốc

Câu 7. Loài thực vật nào dưới đây được xếp vào lớp Một lá mầm ?

A. Mướp      B. Cải

C. Tỏi      D. Cà chua

Câu 8. Các đại diện của lớp Một lá mầm thường có mấy dạng gân lá chính ?

A. 4 dạng      B. 3 dạng

C. 1 dạng      D. 2 dạng

Câu 9. Loài hoa nào dưới đây thường có 4 - 5 cánh ?

A. Hoa bưởi      B. Hoa loa kèn

C. Hoa huệ      D. Hoa ly

Câu 10. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm phân biệt nhau ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Số lá mầm của hạt

C. Kiểu gân lá

D. Dạng rễ

Đáp án

1. D 2. A 3. A 4. A 5. B
6. A 7. C 8. D 9. A 10. A

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: