Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 38: Rêu - cây rêuBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 38: Rêu - cây rêu

Câu 1. Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

A. Cấu tạo đơn bào

B. Chưa có rễ chính thức

C. Không có khả năng hút nước

D. Thân đã có mạch dẫn

Câu 2. Rêu thường sống ở

A. môi trường nước.

B. nơi ẩm ướt.

C. nơi khô hạn.

D. môi trường không khí.

Câu 3. Rêu sinh sản theo hình thức nào ?

A. Sinh sản bằng bào tử

B. Sinh sản bằng hạt

C. Sinh sản bằng cách phân đôi

D. Sinh sản bằng cách nảy chồi

Câu 4. Cây rêu con được tạo thành trực tiếp từ

A. tế bào sinh dục cái.

B. tế bào sinh dục đực.

C. bào tử.

D. túi bào tử.

Câu 5. Trên cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở đâu ?

A. Mặt dưới của lá cây

B. Ngọn cây

C. Rễ cây

D. Dưới nách mỗi cành

Câu 6. Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây ?

A. Rễ giả      B. Thân

C. Hoa      D. Lá

Câu 7. Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa có rễ chính thức

C. Chưa có hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 8. So với tảo, rêu có đặc điểm nào ưu việt hơn ?

A. Có thân và lá chính thức

B. Có rễ thật sự

C. Thân đã có mạch dẫn

D. Không phụ thuộc vào độ ẩm của môi trường

Câu 9. Em có thể tìm thấy rêu ở nơi nào sau đây ?

A. Dọc bờ biển

B. Chân tường rào

C. Trên sa mạc khô nóng

D. Trong lòng đại dương

Câu 10. Rêu sau khi chết đi có thể được dùng làm

A. hồ dán.

B. thức ăn cho con người.

C. thuốc.

D. phân bón.

Đáp án

1. B 2. B 3. A 4. C 5. B
6. C 7. D 8. A 9. B 10. D

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: