Bài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóaBài tập trắc nghiệm Sinh 6 Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Câu 1. Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra ở loài thực vật nào dưới đây ?

A. Rau bợ      B. Thông

C. Mía      D. Dương xỉ

Câu 2. Hoa nhãn có bao nhiêu noãn trong mỗi bông ?

A. 2      B. 1

C. 3      D. 4

Câu 3. Trong các loài hoa dưới đây, loài hoa nào chứa nhiều noãn nhất ?

A. Hoa măng cụt      B. Hoa vải

C. Hoa lạc      D. Hoa na

Câu 4. Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài ?

A. Quả      B. Quả thị

C. Quả cà      D. Quả bưởi

Câu 5. Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh ?

A. Bao phấn      B. Noãn

C. Bầu nhuỵ      D. Vòi nhuỵ

Câu 6. Quả chuối khi chín vẫn còn vết tích của

A. đầu nhuỵ.      B. lá đài.

C. tràng.      D. bao phấn.

Câu 7. Sau khi thụ tinh, bầu nhuỵ của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

A. hạt chứa noãn.

B. noãn chứa phôi.

C. quả chứa hạt.

D. phôi chứa hợp tử.

Câu 8. Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là

A. phôi.      B. hợp tử.

C. noãn.      D. hạt.

Câu 9. Khi hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhuỵ, trương lên và nảy mầm thành

A. chỉ nhị.      B. bao phấn.

C. ống phấn.      D. túi phôi.

Câu 10. Loại quả nào dưới đây đa phần không có hạt ?

A. Thanh long      B. Chuối

C. Hồng xiêm      D. Ớt chỉ thiên

Đáp án

1. C 2. B 3. D 4. D 5. B
6. A 7. C 8. B 9. C 10. B

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh lớp 6 khác: